Elektroninė eismo įvykio deklaracija Paslaugos „Elektroninė eismo įvykio deklracija ir pranešimas apie žalą automobiliui” teikimo taisyklės
2024-06-14
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios svetainės naudojimo ir paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato interneto svetainės www.eisim.lt (toliau – Svetainė), kurią valdo UAB „EISIM“, juridinio asmens kodas 306089090 (toliau – Bendrovė) naudojimo bei Bendrovės teikiamų paslaugų teikimo sąlygas bei tvarką. Bendrovė teikia šias paslaugas:
1.1.1. „Elektroninė eismo įvykio deklaracija ir pranešimas apie žalą automobiliui“. Ši paslauga suteikia galimybę eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojams, nukentėjusiems tretiesiems asmenims (kurie gali būti transporto priemonių vairuotojai arba kiti asmenys), transporto priemonių, kurioms padaryta žala, valdytojams bei kitiems su eismo įvykiu susijusiems asmenims Svetainėje, pagal šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką:
1.1.1.1. užpildyti elektroninę eismo įvykio deklaraciją (toliau – E-deklaracija) bei pateikti reikalingą informaciją apie eismo įvykyje dalyvavusias transporto priemones, jų vairuotojus, kitus asmenis, eismo įvykio aplinkybes, nuotraukas, pavedant Bendrovei E- deklaraciją ir visus joje esančius duomenis bei priedus perduoti dėl eismo įvykio atsakingo asmens (kaltininko) draudimo bendrovei, apdraudusiai jo civilinę atsakomybę (toliau – kaltininko draudimo bendrovė). Asmenys, kurie pasirenka šią paslaugą, paveda Bendrovei būti jų atstovu pateikiant E- deklaraciją ir visus joje esančius duomenis, priedus bei atlikti visus veiksmus, susijusius su E- deklaracija ir jos/juose esančių duomenų, priedų pateikimu kaltininko draudimo bendrovei. Jeigu E – deklaracija atitinka Taisyklių 2.6 p. nurodytas sąlygas, ji kaltininko draudimo bendrovei yra teikiama per Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą (toliau – Draudikų biuras), jo administruojamomis informacinių technologijų priemonėmis, laikantis teisės aktuose numatytų reikalavimų ir asmuo paveda Bendrovei atlikti visus su tokiu E – deklaracijos pateikimu susijusius veiksmus.
1.1.1.2. užpildyti elektroninį pranešimą (toliau – E-pranešimas) apie automobiliui, kuris apdraustas „Kasko“ draudimu, padarytą žalą (pavyzdžiui, stiklo dūžis, transporto priemonės/daiktų/dalių vagystė, gaisras, vandalizmas, kėbulo apgadinimai, gamtos poveikis ir pan.) pavedant Bendrovei E-pranešimą ir jame esančius duomenis, priedus, perduoti draudimo bendrovei, kurioje automobilis yra apdraustas „Kasko“. Asmenys, kurie pasirenka šią paslaugą, paveda Bendrovei būti jų atstovu pateikiant E- pranešimą ir visus jame esančius duomenis, priedus bei atlikti visus veiksmus, susijusius su E- pranešimo ir jame esančių duomenų, priedų pateikimu draudimo bendrovei.
1.1.2 „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“. Tai atlygintinė vienkartinė paslauga, suteikianti galimybę nukentėjusiam trečiajam asmeniui (tai gali būti transporto priemonės valdytojas arba kitas asmuo), kurio turtui eismo įvykio metu buvo padaryta žala, šių Taisyklių 5 skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pavesti Bendrovei būti jo atstovu įgyvendinant jam teisės aktų suteiktą teisę pateikti kaltininko draudimo bendrovei pretenziją dėl žalos, padarytos jo turtui (t. y. įregistruoti žalos jo turtui padarymo faktą kaltininko draudimo bendrovėje).
1.2. Jeigu, šiose Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis tinkamai užpildyta ir pasirašyta E – deklaracija yra pateikiama draudimo bendrovėms ir yra jų priimama, popierinė eismo įvykio deklaracija nepildoma ir papildomai nebeteikiama.
1.3. Asmuo, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jam yra aišku ir suprantama, kad Bendrovė, vykdydama jo pavedimą, tik perduoda E-deklaraciją ir/ar E-pranešimą ir juose nurodytus duomenis, priedus atitinkamai kaltininko draudimo bendrovei (tiesiogiai ar per Draudikų biurą), draudimo bendrovei, apdraudusiai automobilį „Kasko“ draudimu (kai pagal Taisyklių 1.1.1.2. p. teikiamas E- pranešimas), taip pranešdama apie įvykusį eismo įvykį.
1.4. Nukentėjęs trečiasis asmuo, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jam yra aišku ir suprantama, kad dėl žalos atlyginimo (tiek padarytos eismo įvykio metu, tiek dėl žalos „Kasko“ apdraustam automobiliui) jis teisės aktuose nustatyta tvarka pats asmeniškai privalo kreiptis į už žalos atlyginimą atsakingą draudimo bendrovę, išskyrus atvejus, kai jis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis pasinaudoja Bendrovės teikiama paslauga „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“. Jeigu asmuo šia paslauga nepasinaudoja, Bendrovė neatsako už prašymų dėl žalos atlyginimo pateikimą draudimo bendrovėms ir Bendrovei dėl to negali būti reiškiamos pretenzijos.
1.5. Tinkamai užpildyta E- deklaracija privalo būti pasirašyta abiejų eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojų, nukentėjusių trečiųjų asmenų, kurių turtui eismo įvykio metu buvo padaryta žala, ir kitų su eismo įvykiu susijusių asmenų (jeigu jie nurodomi E-deklaracijoje).
1.6. Eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojai turi sutarti dėl eismo įvykių aplinkybių ir dėl to, kuris vairuotojas yra kaltininkas arba dėl abipusės kaltės. Jei kitas eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas ir/ar su eismo įvykiu susijęs asmuo šios E- deklaracijos nepatvirtina ir jos nepasirašo, apie eismo įvykį yra privaloma pranešti policijos pareigūnams ir E – deklaracijos pildymas ir jos pateikimas nėra galimas. Tokiu atveju nėra galimas ir paslaugos „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“ suteikimas.
1.7. Asmuo, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jam yra aišku ir suprantama, kad jeigu atsakingo už eismo įvykio sukėlimą asmens vairuota transporto priemonė nėra apdrausta, E – deklaracijos pildymas ir pateikimas nėra galimas. Tokiu atveju nėra galimas ir paslaugos „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“ suteikimas.
1.8. Asmenys, Svetainėje užpildę ir pateikę E- deklaraciją, E-pranešimą apie žalą automobiliui ir/ar pažymėję, kad sutinka ir pageidauja pasinaudoti „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“ paslauga , toliau vadinami – Klientai.
1.9. Klientai, norėdami naudotis Svetainėmis paslaugomis, prieš pradedant pildyti E-deklaraciją ir/ar E-pranešimą, privalo:
1.9.1. susipažinti su šiomis Taisyklėmis, interneto svetainės www.eisim.lt privatumo politika bei patvirtinti, kad su jomis sutinka ir įsipareigoti jų laikytis (išreikšti sutikimą pažymint varnelę);
1.9.2. šiose Taisyklėse nustatyta tvarka pavesti Bendrovei perduoti tinkamai užpildytą ir pasirašytą E – deklaraciją ir/ar E – pranešimą, juose esančius duomenis ir priedus atitinkamai kaltininko draudimo bendrovei (tiesiogiai ar per Draudikų biurą), draudimo bendrovei, apdraudusiai automobilį „Kasko“ draudimu, ir pavesti Bendrovei atstovauti Klientui visais su E-deklaracijos ir/ar E – pranešimo, juose esančių duomenų ir priedų pateikimu draudimo bendrovėms susijusiais klausimais bei atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.
1.10. Sutikimas su Taisyklėmis, interneto svetainės www.eisim.lt privatumo politika, reiškia ir įsipareigojimą jų laikytis. Ši pareiga yra besąlyginė bei galiojanti tol, kol yra naudojamasi Bendrovės paslaugomis. Jei Klientas neatlieka šių Taisyklių 1.9. punkte nurodytų veiksmų, Taisyklėse nurodytos paslaugos jam neteikiamos.
1.11. Jei asmuo naudojasi interneto svetaine www.eisim.lt ir joje atlieka bet kokius veiksmus, laikoma, jog jis susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis, interneto svetainės www.eisim.lt privatumo politika. Bendrovė neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei asmuo naudojasi Svetaine ir Bendrovės teikiamomis paslaugomis nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi bei nesusipažinęs su interneto svetainės www.eisim.lt privatumo politika.
1.12. Bendrovė pasilieka sau teisę vienašališkai keisti bei pildyti Taisykles ir privatumo politiką be išankstinio įspėjimo. Pakeistos Taisyklės ir privatumo politika skelbiami Svetainėje. Dėl to Klientai, kiekvieną kartą prieš pradėdami naudotis interneto svetainėje www.eisim.lt teikiamomis paslaugomis, privalo iš naujo susipažinti su Taisyklėmis, www.eisim.lt privatumo politika ir patvirtinti, jog sutinka jų laikytis, ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis išduoti atitinkamus pavedimus Bendrovei.
1.13. Klientas, interneto svetainėje www.eisim.lt ar kitu būdu Bendrovei pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis, privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenis) ir informacija yra teisinga, tiksli, išsami, teisėtai gauta. Patvirtindamas sutikimą su šiomis Taisyklėmis, Klientas užtikrina, kad www.eisim.lt jo pateikta informacija yra tiksli, teisinga, išsami, teisėtai gauta, bei prisiima visą atsakomybę už nuostolius, kuriuos dėl netikslios, neteisingos, neišsamios informacijos (įskaitant asmens duomenis) pateikimo ir (ar) kitokio tvarkymo gali patirti Bendrovė ir/ar tretieji asmenys.
1.14. Jeigu Klientas interneto svetainėje www.eisim.lt ar kitu būdu Bendrovei pateikia duomenis apie kitą asmenį, laikoma, kad informacija apie tą asmenį jis pateikia turėdamas išankstinį to asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų pateikimo ir šių duomenų naudojimo šiose Taisyklėse ir www.eisim.lt privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis. Informaciją apie kitą asmenį pateikiantis Klientas privalo supažindinti tą asmenį, apie kurį teikiami duomenys, su Taisyklėmis ir www.eisim.lt privatumo politika ir užtikrinti, kad asmuo jų laikytųsi. Patvirtindamas sutikimą su šiomis Taisyklėmis, Klientas užtikrina, kad turi teisę tokią informaciją pateikti ir (arba) kitaip tvarkyti tokią informaciją bei prisiima visą atsakomybę už nuostolius, kuriuos dėl neteisėto informacijos (įskaitant asmens duomenis) pateikimo ir (ar) kitokio tvarkymo gali patirti Bendrovė ir/ar tretieji asmenys.
1.15. Patvirtindamas sutikimą su šiomis Taisyklėmis, Klientas patvirtina, kad jam yra aišku ir suprantama, kad Bendrovė neatsako už Kliento jai pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą, teisėtumą ir atitikimą tikrovei. Bendrovė nėra atsakinga už Draudikų biuro, draudimo bendrovių veiksmus, jeigu šie asmenys atsisako priimti jiems perduotą E-deklaraciją, E – pranešimą ir juose esančius duomenis, priedus, dėl juose esančios netikslios, neišsamios, tikrovės neatitinkančios informacijos, duomenų, priedų.
1.16. Klientas įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti gautos prisijungimo prie Svetainės nuorodos. Tuo atveju, jei Klientas prisijungimo nuorodos duomenis atskleidžia kitiems asmenims ir/ar ją praranda, Bendrovė yra atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
2. ELEKTRONINĖS EISMO ĮVYKIO DEKLARACIJOS (E-DEKLARACIJOS) PILDYMAS IR PATEIKIMAS
2.1. E-deklaracijos pildymas, įvykus eismo įvykiui, galimas, kai:
2.1.1. Eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojai ir su eismo įvykiu susiję asmenys sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių ir tarp jų nėra ginčo;
2.1.2. atsakingo už eismo įvykio sukėlimą asmens (kaltininko) vairuota transporto priemonė yra registruota Lietuvoje ir yra apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu;
2.1.3. Eismo įvykyje dalyvauja ne daugiau nei du automobiliai, ir abu yra registruoti Lietuvoje;
2.1.4. Klientas sutiko su šiomis Taisyklėmis, interneto svetainės www.eisim.lt privatumo politika, įsipareigojo jų laikytis ir išdavė pavedimą Bendrovei Taisyklių 4 skyriuje „Pavedimo santykiai“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.2. Norint pateikti E-deklaraciją, privaloma turėti įrenginį, turintį prieigą prie interneto, užpildyti visus privalomus deklaruoti eismo įvykio dalyvių duomenis, su įvykiu susijusių automobilių duomenis, pateikti kitą reikalaujamą pateikti informaciją ir ją pasirašyti.
2.3. E-deklaraciją pradeda pildyti eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas, turintis prieigą prie www.eisim.lt interneto svetainės E-deklaracijos pildymui.
2.4. Eismo įvykio atveju, eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojui, pirmajam užpildžius reikalingus E-deklaracijos duomenis, kitas eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas, nepriklausomai nuo to, ar jis yra kaltininkas ar nukentėjusysis, taip pat kitas su eismo įvykiu susijęs asmuo, nurodytas E-deklaracijoje, SMS žinute telefono numeriu, kurį nurodė eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas, pildydamas E-deklaraciją, gauna prisijungimo nuorodą ir prisijungęs mato jau užpildytus duomenis apie įvykusį eismo įvykį. Jis taip pat turi suvesti reikalaujamus papildomus duomenis. Iki duomenų pateikimo draudimo bendrovei (tiesiogiai ar per Draudikų biurą), duomenis koreguoti galima. E-deklaracijos, juose esančių duomenų ir priedų siuntimas draudimo bendrovėms (E – deklaracijos atveju - (kaltininko) draudimo bendrovei, o E – pranešimo atveju – draudimo bendrovei, apdraudusiai automobilį „Kasko“ draudimu), vykdomas interneto svetainėje www.eisim.lt pasirenkant siuntimo draudimo bendrovei (tiesiogiai ar per Draudikų biurą) funkciją.
2.5. Užpildyta E- deklaracija privalo būti pasirašyta abiejų eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojų ir su eismo įvykiu susijusių asmenų (jeigu tokie yra nurodyti E-deklaracijoje). Jei kitas eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas ar su eismo įvykiu susijęs asmuo šios elektroninės eismo įvykio deklaracijos nepatvirtina ir jos nepasirašo, E – deklaracijos pateikimas negalimas.
2.6. E – deklaracija ir joje esantys duomenys, esant Kliento sutikimui ir vykdant jo Bendrovei Taisyklių 4 skyriuje „Pavedimo santykiai“ nustatyta tvarka ir sąlygomis duotą pavedimą, kaltininko draudimo bendrovei perduodami per Draudikų biurą jų administruojamomis informacinių technologijų priemonėmis, jeigu:
2.6.1. eismo įvykio dalyviai sutinka su eismo įvykio aplinkybėmis ir jų deklaravimo sąlygomis;
2.6.2. eismo įvykis įvyko Lietuvos Respublikos teritorijoje;
2.6.3. eismo įvykyje dalyvauja tik dvi transporto priemonės, kurios įregistruotos Lietuvoje;
2.6.4. atsakingo už eismo įvykio sukėlimą asmens vairuota transporto priemonė yra apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu;
2.6.5. eismo įvykyje nėra sužalotų žmonių;
2.6.6. eismo įvykyje nenukentėjo trečiųjų asmenų turtas;
2.6.7. pateikiami visi privalomi deklaruoti duomenys ir deklaracija yra pasirašyta;
2.6.8. Klientas sutiko su šiomis Taisyklėmis, interneto svetainės www.eisim.lt privatumo politika, įsipareigojo jų laikytis ir pavedė Bendrovei būti jo atstovu Taisyklių 4 skyriuje „Pavedimo santykiai“ nustatytomis sąlygomis.
2.7. Asmuo, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jam yra aišku ir suprantama, kad Bendrovė vykdo E-deklaracijos, joje esančių duomenų ir priedų pateikimą kaltininko draudimo bendrovei (tiesiogiai ar per Draudikų biurą) bei atstovauja Klientui visais klausimais, susijusiais su E – deklaracijos, joje esančių duomenų, priedų pateikimu, pagal Kliento Bendrovei Taisyklių 4 skyriuje „Pavedimo santykiai“ nustatyta tvarka ir sąlygomis duotą pavedimą. Draudikų biuras, gavęs Bendrovės, vykdant Kliento pavedimą, jam pateiktą E-deklaraciją ir joje nurodytus duomenis, priedus perduoda informaciją apie eismo įvykį kaltininko draudimo bendrovei.
2.8. Tinkamai pagal Taisykles užpildžius ir Svetainėje pateikus E-deklaraciją, Bendrovė E – deklaraciją užpildžiusiems asmenims, jų E-deklaracijoje nurodytais el. pašto adresais išsiunčia E-deklaracijos elektroninę kopiją (PDF/JPG formatu). Bendrovė nėra atsakinga, jei dėl neteisingo ar netikslaus el. pašto adreso asmuo negavo jo pateiktos E-deklaracijos elektroninės kopijos.
3. ELEKTRONINIO PRANEŠIMO (E-PRANEŠIMO) PILDYMAS IR PATEIKIMAS
3.1. E-pranešimo pildymas galimas, kai:
3.1.1. padaryta žala (pvz. stiklo dūžis, transporto priemonės/daiktų/dalių vagystė, gaisras, vandalizmas, kėbulo apgadinimai, gamtos poveikis ir pan.) automobiliui, kuris yra registruotas Lietuvoje ir yra apdraustas „Kasko“ draudimu;
3.1.2. transporto priemonės, kuriai padaryta žala, valdytojas turi prieigą prie interneto svetainės www.eisim.lt E-pranešimo pildymui;
3.1.3. Klientas sutiko su šiomis taisyklėmis, interneto svetainės www.eisim.lt privatumo politika, įsipareigojo jų laikytis ir išdavė pavedimą Bendrovei Taisyklių 4 skyriuje „Pavedimo santykiai“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
3.2. Norint pateikti E-pranešimą, privaloma naudoti įrenginį, turintį prieigą prie interneto, užpildyti visus privalomus pateikti duomenis, su įvykiu susijusių transporto priemonių duomenis, pateikti kitą nurodytą informaciją ir pranešimą pasirašyti. Pranešimas ir jame esantys duomenys, priedai, vykdant Kliento pavedimą, yra teikiami draudimo bendrovei, kurioje Kasko draudimu yra apdrausta transporto priemonė, kuriai padaryta žala.
3.3. Asmuo, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jam yra aišku ir suprantama, kad Bendrovė vykdo E-pranešimo ir jame esančių duomenų, priedų pateikimą draudimo bendrovei, kurioje „Kasko“ draudimu yra apdrausta transporto priemonė, kuriai padaryta žala, bei atstovauja Klientui visais klausimais, susijusiais su E – pranešimo ir jame esančių duomenų, priedų pateikimu, pagal Kliento Bendrovei Taisyklių 4 skyriuje „Pavedimo santykiai“ nustatyta tvarka ir sąlygomis duotą pavedimą.
4. PAVEDIMO SANTYKIAI
4.1. Klientas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir privatumo politika (pažymėdamas varnelę) patvirtina, kad jam yra aišku ir suprantama, kad Bendrovė perduoda tinkamai užpildytą ir pasirašytą E – deklaraciją/E – pranešimą ir juose esančius duomenis, priedus, atitinkamoms draudimo bendrovėms (tiesiogiai ar per Draudikų biurą) ir atstovauja Klientui visais su E-deklaracijos/E-pranešimo ir juose esančių duomenų/priedų pateikimu Draudikų biurui ir/ar draudimo bendrovėms susijusiais klausimais pagal Kliento pavedimą. Pavedimas Bendrovei išduodamas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Pavedimą Bendrovei Klientas išduoda pažymėdamas varnele atitinkamą langelį dėl pavedimo išdavimo, prieš pradėdamas www.eisim.lt svetainėje pildyti duomenis. Išduodamas pavedimą, Klientas paveda Bendrovei perduoti tinkamai užpildytą ir pasirašytą E – deklaraciją/E – pranešimą ir juose esančius duomenis, priedus atitinkamoms draudimo bendrovėms (tiesiogiai ar per Draudikų biurą), atstovauti Klientui visais su E-deklaracijos/E-pranešimo ir juose esančių duomenų pateikimu Draudikų biurui ir/ar draudimo bendrovėms susijusiais klausimais ir atlikti žemiau nurodytus veiksmus:
4.2.1. perduoti tinkamai užpildytą ir pasirašytą E – deklaraciją/E – pranešimą ir juose esančius duomenis, priedus;
4.2.2. duoti visus reikalingus sutikimus (tame tarpe, bet neapsiribojant, sutikimą su Draudikų biuro administruojamos svetainės www.draudimoivykiai.lt naudojimosi taisyklėmis, privatumo politika, sutikimą dėl duomenų gavimo iš Lietuvos Respublikos vairuotojų registro, visus kitus sutikimus, kurie reikalingi aukščiau nurodytų pavedimų įvykdymui);
4.2.3. kontaktuoti (tiek raštu, tiek žodžiu) su Draudikų biuru, draudimo bendrovėmis (jų atstovais), visais klausimais, susijusiais su aukščiau nurodytų pavedimų vykdymu. Vykdant šį pavedimą Klientas suteikia teisę Bendrovei kaip kontaktinį Kliento telefoną nurodyti Bendrovės telefono numerį, o kontaktinį Kliento el. pašto adresą nurodyti Bendrovės bet kurį eisim.lt domeno (ar bet kurio kito Bendrovės administruojamo/valdomo domeno) el. pašto adresą;
4.2.4. atlikti visus kitus veiksmus, kurie yra būtini tinkamam aukščiau nurodytų pavedimų vykdymui.
4.3. Patvirtindamas sutikimą su šiomis Taisyklėmis, Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma, aišku ir suprantama, kad neišdavus pavedimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, Bendrovė negalės Klientui teikti šiose Taisyklėse nurodytų paslaugų.
4.4. Patvirtindamas sutikimą su šiomis Taisyklėmis, Klientas sutinka ir neprieštarauja, kad grafinis jo www.eisim.lt svetainėje pateiktų duomenų atvaizdavimas perduodant E-deklaraciją/E-pranešimą ir juose nurodytus duomenis, priedus draudimo bendrovėms (tiesiogiai ar per Draudikų biurą) gali būti keičiamas, nekeičiant pateiktų duomenų turinio.
4.5. Patvirtindamas sutikimą su šiomis Taisyklėmis, Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma, aišku ir suprantama, kad Taisyklėse numatyta tvarka išdavus pavedimą, tarp jo ir Bendrovės susiklosto pavedimo teisiniai santykiai, t.y. laikoma, kad tarp Kliento ir Bendrovės yra sudaryta pavedimo sutartis.
5. PASLAUGOS „NUKENTĖJUSIO ASMENS PRETENZIJOS DĖL ŽALOS TURTUI PADARYMO PATEIKIMAS“ TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA
5.1. Nukentėjęs trečiasis asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis, turi galimybę pasinaudoti vienkartine „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“ paslauga. Šios paslaugos kaina – 15,00 Eur (penkiolika eurų). Nukentėjusiam trečiajam asmeniui užsakius šią paslaugą, Bendrovei yra suteikiama teisė atstovauti jį ir jo vardu pateikti kaltininko draudimo bendrovei pretenziją dėl eismo įvykio metu padarytos žalos turtui (t.y. teisės aktuose numatyta tvarka įregistruoti žalos turtui padarymo faktą).
5.2. Nukentėjęs trečiasis asmuo savo sutikimą pasinaudoti Bendrovės teikiama vienkartine atlygintine „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“ paslauga, išduoda E – deklaracijos pildymo Svetainėje metu, pažymėdamas varnele atitinkamą langelį.
5.3. Bendrovė, gavusi pagal Taisykles tinkamai užpildytą ir pateiktą E-deklaraciją su nukentėjusio trečiojo asmens pažymėtu sutikimu pasinaudoti „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“ paslauga, E – deklaracijoje nurodytu jo el. pašto adresu išsiunčia Pavedimo sutartį tarp nukentėjusio trečiojo asmens ir Bendrovės, bei mokėjimo už paslaugą nuorodą. Mokėjimo už paslaugą nuoroda taip pat išsiunčiama ir SMS žinute, E – deklaracijoje nurodytu telefono numeriu.
5.4. Paslauga „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“ laikoma užsakyta ir Bendrovė įsipareigoja suteikti šią paslaugą nuo to momento, kai yra įgyvendintos visos žemiau nurodytos sąlygos:
5.4.1. Nukentėjęs trečiasis asmuo sutiko su šiomis taisyklėmis, interneto svetainės www.eisim.lt privatumo politika ir įsipareigojo jų laikytis;
5.4.2. Taisyklių 5.2. p. nurodyta tvarka buvo išduotas sutikimas gauti paslaugą „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“;
5.4.3. pagal Pavedimo sutartyje numatytas sąlygas yra įsigaliojusi Pavedimo sutartis tarp nukentėjusio trečiojo asmens ir Bendrovės.
5.5. Nukentėjęs trečiasis asmuo, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jam yra aišku ir suprantama, kad el. paštu jam atsiųsta Pavedimo sutartis įsigalioja tik nuo to momento, kai visa paslaugos kaina ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo eismo įvykio, nurodyto www.eisim.lt svetainėje pateiktoje E - deklaracijoje, momento, yra įskaitoma Pavedimo sutartyje nurodytoje Bendrovės banko sąskaitoje. Nukentėjusiam trečiajam asmeniui yra aišku ir suprantama, kad Pavedimo sutartyje nurodytos kainos sumokėjimas joje nurodytomis sąlygomis yra prilyginamas Pavedimo sutarties pasirašymui. Apie tinkamą kainos sumokėjimą ir Pavedimo sutarties įsigaliojimą asmuo informuojamas el. paštu.
5.6. Nukentėjęs trečiasis asmuo, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jam yra aišku ir suprantama, kad paslauga „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“ apima tik pretenzijos dėl eismo įvykio metu padarytos žalos turtui pateikimą kaltininko draudimo bendrovei. Laikoma, kad paslauga buvo suteikta tinkamai, kai nukentėjusiam trečiajam asmeniui jo Bendrovei nurodytu el. paštu išsiunčiamas kaltininko draudimo bendrovės suteiktas žalos registracijos numeris (jį gali atsiųsti tiek Bendrovė, tiek ir draudimo bendrovė) arba draudimo bendrovei informavus, kad žalos administravimas baigtas ir žala yra atlyginta (tokiu atveju žalos registracijos numeris nesiunčiamas).
5.7. Nukentėjęs trečiasis asmuo, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jam yra aišku ir suprantama, kad Bendrovė jokiais žalos administravimo, sugadinto turto apžiūros/vertinimo, kitais žalos dydžio nustatymo, žalos dydžio ir/ar mokėtinos draudimo išmokos paskaičiavimo klausimais jam neatstovauja. Dėl visų šių klausimų nukentėjęs trečiasis asmuo po žalos fakto įregistravimo asmeniškai turi kreiptis į kaltininko draudimo bendrovę ir pats su ja faktiškai bendradarbiauti. Nukentėjęs trečiasis asmuo pats yra atsakingas už tolimesnį jam teisės aktuose suteiktų teisių ir pareigų tinkamą įgyvendinimą. Dėl to Bendrovei negali būti reiškiamos pretenzijos.
5.8. Pavedimo sutartis, mokėjimo už paslaugą nuoroda, žalos registracijos numeris ir bet kokia kita informacija, susijusi su paslaugos „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“ teikimu, nukentėjusiam trečiajam asmeniui yra siunčiama jo E-deklaracijoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Bendrovė nėra atsakinga, jei dėl nukentėjusio trečiojo asmens jai nurodyto neteisingo ar netikslaus el. pašto adreso jis negavo jam siunčiamos informacijos ar dokumentų.
6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
6.1. Prieš pradėdamas pildyti E-deklaraciją ir/ar E-pranešimą eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas, nukentėjęs trečiasis asmuo, kitas su eismo įvykiu susijęs asmuo ir transporto priemonės, kuriai padaryta žala, valdytojas yra informuojami ir gali sutikti/nesutikti (pažymėdamas varnelę) su interneto svetainės www.eisim.lt privatumo politika ir renkamais asmens duomenimis. Negavus asmens sutikimo dėl jo asmens duomenų tvarkymo, paslaugos neteikiamos.
6.2. Eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojui, nukentėjusiam trečiajam asmeniui, su eismo įvykiu susijusiam asmeniui pildant E-deklaraciją ar transporto priemonės, kuriai padaryta žala, valdytojui pildant E-pranešimą, Bendrovė renka pateikiamus jų asmens duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę, parašą, gimimo datą, automobilio valstybinį numerį, automobilio markę, modelį, juridinio asmens kodą (jei pildo juridinis asmuo), asmens telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, vairuotojo pažymėjimo numerį, IP adresą, draudimo bendrovės duomenis, draudimo liudijimo numerį. Taip pat renkamos ir Klientų į www.eisim.lt įkeliamos nuotraukos, kiti priedai, patvirtinantys įvykusias aplinkybes ir kitaip susiję su eismo įvykiu ir/ar padaryta žala. Jeigu nukentėjęs trečiasis asmuo pasinaudoja paslauga „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“, teikiant šią paslaugą papildomai renkama informacija apie nukentėjusio trečiojo asmens vardu atidarytą banko sąskaitą, banką, kuriame ji yra atidaryta, ir kita informacija, būtina pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimui kaltininko draudimo bendrovei.
6.3. Pagal E-deklaracijoje ar E-pranešime pateiktus asmens duomenis teikiamos užklausos VĮ „Regitra“, sutikrinami Klientų pateikti duomenys bei gaunama daugiau VĮ „Regitra“ valdomoje duomenų bazėje kaupiamų duomenų, kurie reikalingi E-deklaracijai ar E-pranešimui papildyti. Klientas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, duoda išankstinį sutikimą Bendrovei, remiantis Kliento interneto svetainėje www.eisim.lt įvestu asmens kodu ir transporto priemonės valstybiniu numeriu, gauti papildomą informaciją iš VĮ „Regitra“ valdomos duomenų bazės, reikalingą E-deklaracijai ar E-pranešimui papildyti bei šiuos duomenis pateikti Draudikų biurui ir atitinkamoms draudimo bendrovėms.
6.4. Jeigu Klientas interneto svetainėje www.eisim.lt pažymi atitinkamą sutikimo langelį ir taip išreiškia sutikimą gauti pagalbos kelyje paslaugą, tuomet Bendrovė šio sutikimo pagrindu perduoda duomenis apie Kliento telefono numerį, vardą, pavardę, transporto priemonės valstybinį Nr., markę, modelį, kategoriją ir įrenginio, kurį Klientas naudojo www.eisim.lt svetainėje išreikšti sutikimui dėl pagalbos kelyje, buvimo vietos adresą Bendrovės partneriui UAB „Euro Asista“. UAB „Euro Asista“, gavusi aukščiau nurodytus duomenis, susisiekia su Klientu dėl jam reikalingų transportavimo paslaugų suteikimo. Šios Taisyklės neapibrėžia UAB „Euro Asista“ paslaugų teikimo taisyklių ir sąlygų. UAB „Euro Asista“ paslaugas Klientui teikia išimtinai savo vardu ir pagal savo nustatytas taisykles, sąlygas bei įkainius, apie kuriuos pati informuoja ir supažindina Klientą, laikydamasi teisės aktų reikalavimų.
6.5. Bendrovė informuoja, kad konsultacijas telefonu teikia Bendrovės partneris UAB „Euro Asista“. Asmeniui paskambinus www.eisim.lt svetainėje nurodytu telefono numeriu, iki asmens sujungimo su Įmonės partnere UAB „Euro Asista“, skambinantis asmuo yra informuojamas, kad pokalbis bus įrašomas, ir asmeniui nepadėjus ragelio, jis bus sujungtas su UAB „Euro Asista“ konsultantu, kuris jam suteiks konsultaciją. Asmuo, nesutinkantis, kad pokalbis būtų įrašytas, visada turi galimybę kreiptis į Bendrovę el. paštu.
6.6. Detalesnė informacija apie asmens duomenų apsaugą, asmens duomenų subjektų teises ir kt., pateikiama interneto svetainės www.eisim.lt privatumo politikoje.
7. KITOS SĄLYGOS
7.1. Visi pranešimai, siunčiami Klientams, laikomi įteikti jų išsiuntimo SMS žinute ar el. laišku interneto svetainėje www.eisim.lt nurodytu telefono numeriu ar el. pašto adresu dieną.
7.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Papildoma informacija yra teikiama susisiekus su UAB „EISIM“, adresas: Gardino g. 37-72, Šiauliai, LT-78235, el. paštas info@eisim.lt