Elektroninė eismo įvykio deklaracija Paslaugos „Elektroninė eismo įvykio deklracija ir pranešimas apie žalą automobiliui” teikimo taisyklės
2024-01-01
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Paslauga „Elektroninė eismo įvykio deklaracija ir pranešimas apie žalą automobiliui“, suteikia galimybę eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojams ir transporto priemonių, kurioms padaryta žala, valdytojams bei kitiems su eismo įvykiu susijusiems asmenims (pvz. turto, kuriam eismo įvykio metu buvo padaryta žala, savininkui; asmeniui, mačiusiam eismo įvykį ir pan.), pagal šiose taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatytas sąlygas ir tvarką:
1.1.1. www.eisim.lt interneto svetainėje, kurią valdo UAB „EISIM“, juridinio asmens kodas 306089090 (toliau – Bendrovė) užpildyti elektroninę eismo įvykio deklaraciją (toliau – E-deklaracija), pateikti reikalingą informaciją apie eismo įvykyje dalyvavusias transporto priemones, jų vairuotojus, kitus asmenis, eismo įvykio aplinkybes, nuotraukas bei duomenis perduoti eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojų draudimo bendrovėms arba
1.1.2. Užpildyti elektroninį pranešimą (toliau – E-pranešimas) apie automobiliui, kuris apdraustas „Kasko“ draudimu, padarytą žalą (pavyzdžiui, stiklo dūžis, transporto priemonės/daiktų/dalių vagystė, gaisras, vandalizmas, kėbulo apgadinimai, gamtos poveikis ir pan.) ir duomenis perduoti savo draudimo bendrovei.
1.2. www.eisim.lt interneto svetainėje abiejų eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojų ir su eismo įvykiu susijusių asmenų (jeigu jie nurodomi E-deklaracijoje) užpildyta ir pasirašyta E-deklaracija bei eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojų ir su eismo įvykiu susijusių asmenų sutikimu vykdomas E-deklaracijos perdavimas draudimo bendrovėms, turi tokią pačią teisinę galią kaip ir įprastinis eismo įvykio duomenų deklaravimas eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojams ir su eismo įvykiu susijusiems asmenims pildant ir draudimo bendrovėms pateikiant popierinę eismo įvykio deklaraciją. Jeigu draudimo bendrovėms yra pateikiama E - deklaracija, popierinė eismo įvykio deklaracija nepildoma ir draudimo bendrovėms nebeteikiama.
1.3. Užpildyta E- deklaracija privalo būti pasirašyta abiejų eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojų ir su eismo įvykiu susijusių asmenų (jeigu jie nurodomi E-deklaracijoje). Jei kitas eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas ir/ar su eismo įvykiu susijęs asmuo šios E- deklaracijos nepatvirtina ir jos nepasirašo, apie eismo įvykį yra privaloma pranešti policijos pareigūnams arba kartu su kitu eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotoju ar su eismo įvykiu susijusiu asmeniu užpildyti popierinę eismo įvykio deklaraciją, ją pasirašyti ir įkelti pasirašytą į www.eisim.lt.
1.4. Asmenys, interneto svetainėje www.eisim.lt užpildę elektroninę įvykio deklaraciją ar pateikę pranešimą apie žalą automobiliui, toliau vadinami – Klientai.
1.5. Eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojai ir su eismo įvykiu susiję asmenys bei transporto priemonių, kurioms padaryta žala, valdytojai, norėdami atlikti E-deklaracijos ir E-pranešimo pildymo veiksmus, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir interneto svetainės www.eisim.lt privatumo politika, bei patvirtinti, kad sutinka jų laikytis.
1.6. Jei eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas, su eismo įvykiu susijęs asmuo ir transporto priemonės, kuriai padaryta žala, valdytojas naudojasi interneto svetaine www.eisim.lt ir joje atlieka bet kokius veiksmus, laikoma, jog jis susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis. Bendrovė neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Klientas naudojasi interneto svetaine www.eisim.lt ir Bendrovės teikiama Elektroninės eismo įvykio deklaracijos ir pranešimo apie žalą automobiliui paslauga, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi bei nesusipažinęs su interneto svetainės www.eisim.lt privatumo politika.
1.7. Bendrovė pasilieka sau teisę vienašališkai keisti bei pildyti Taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas, pranešantis apie eismo įvykį, su eismo įvykiu susijęs asmuo ar transporto priemonės, kuriai padaryta žala, valdytojas, pranešantis apie automobiliui padarytą žalą, kiekvieną kartą, prieš pradėdamas naudotis interneto svetainėje www.eisim.lt teikiamomis paslaugomis, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir www.eisim.lt privatumo politika bei patvirtinti, jog sutinka jų laikytis.
1.8. Eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas, pranešantis apie eismo įvykį, su eismo įvykiu susijęs asmuo, ar transporto priemonės, kuriai padaryta žala, valdytojas, pranešantis apie automobiliui padarytą žalą, interneto svetainėje www.eisim.lt pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenis) ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami. Jeigu eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas, pranešantis apie eismo įvykį, su eismo įvykiu susijęs asmuo ar transporto priemonės, kuriai padaryta žala, valdytojas, pranešantis apie automobiliui padarytą žalą, interneto svetainėje www.eisim.lt pateikia duomenis apie kitą asmenį, laikoma, kad informacija apie tą asmenį jis pateikia turėdamas išankstinį to asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų pateikimo. Informaciją apie kitą asmenį pateikiantis eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas, su eismo įvykiu susijęs asmuo ir transporto priemonės, kuriai padaryta žala, valdytojas privalo supažindinti tą asmenį, apie kurį teikiami duomenys, su Taisyklėmis ir www.eisim.lt privatumo politika ir užtikrinti, kad asmuo jų laikytųsi. Paaiškėjus, kad informacija apie kitą asmenį interneto svetainėje www.eisim.lt buvo pateikta be to asmens sutikimo, visa atsakomybė už tai tenka tokią informaciją pateikusiam asmeniui ir jis privalo atlyginti dėl to visus kito asmens patirtus nuostolius.
1.9. Klientas įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti gautos prisijungimo nuorodos. Tuo atveju, jei Klientas prisijungimo nuorodos duomenis atskleidžia kitiems asmenims ir/ar ją praranda, Bendrovė yra atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
1.10. Remiantis Kliento interneto svetainėje www.eisim.lt įvestu asmens kodu ir transporto priemonės valstybiniu numeriu, Bendrovė šių duomenų pagrindu gauna papildomą reikalingą informaciją iš VĮ „Regitra“ valdomos duomenų bazės, kuri reikalinga E-deklaracijai ar E-pranešimui pildyti bei pateikti atitinkamoms draudimo bendrovėms.
2. ELEKTRONINĖS EISMO ĮVYKIO DEKLARACIJOS PILDYMAS IR PATEIKIMAS
2.1. E-deklaracijos pildymas, įvykus eismo įvykiui, galimas, kai:
2.1.1. apie eismo įvykį privalomai buvo pranešta policijai. Taikoma, jeigu:
2.1.1.1. eismo įvykio metu žuvo ir/ar buvo sužeistas žmogus;
2.1.1.2. pildant E – deklaraciją nėra įkeliama abiejų eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojų ir su eismo įvykiu susijusių asmenų (jei tokių yra) pasirašyta popierinė eismo įvykio deklaracija ir E-deklaraciją www.eisim.lt pildo ir teikia tik vienas iš eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojų;
2.1.2. Eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojai ir su eismo įvykiu susiję asmenys sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių ir tarp jų nėra ginčo;
2.1.3. Eismo įvykyje dalyvauja ne daugiau nei du automobiliai, ir bent vienas iš jų yra registruotas Lietuvoje;
2.1.4. Klientas sutiko su www.eisim.lt interneto svetainėje teikiamos paslaugos „Elektroninė eismo įvykio deklaracija ir pranešimas apie žalą automobiliui“ teikimo taisyklėmis ir interneto svetainės www.eisim.lt privatumo politika ir įsipareigojo jų laikytis.
2.2. Norint pateikti E-deklaraciją, privaloma turėti įrenginį, turintį prieigą prie interneto, užpildyti visus privalomus deklaruoti eismo įvykio dalyvių duomenis, su įvykiu susijusių automobilių duomenis bei pateikti kitą reikalaujamą pateikti informaciją.
2.3. E-deklaraciją pradeda pildyti eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas, turintis prieigą prie www.eisim.lt interneto svetainės E-deklaracijos pildymui.
2.4. Eismo įvykio atveju, eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojui, pirmajam užpildžius reikalingus E-deklaracijos duomenis, kitas eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas, nepriklausomai nuo to, ar jis yra kaltininkas ar nukentėjusysis, taip pat kitas su eismo įvykiu susijęs asmuo, nurodytas E-deklaracijoje, SMS žinute telefonu numeriu, kurį nurodė eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas, pildydamas E-deklaraciją, gauna prisijungimo nuorodą ir prisijungęs mato jau užpildytus duomenis apie įvykusį eismo įvykį, taip pat turi suvesti reikalaujamus papildomus duomenis. Iki duomenų pateikimo draudimo bendrovei, duomenis koreguoti galima. E-deklaracijos siuntimas draudimo bendrovėms vykdomas interneto svetainėje www.eisim.lt pasirenkant siuntimo draudimo bendrovei funkciją.
2.5. Užpildyta E- deklaracija privalo būti pasirašyta abiejų eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojų ir su eismo įvykiu susijusių asmenų (jeigu tokie yra nurodyti E-deklaracijoje). Jei kitas eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas ar su eismo įvykiu susijęs asmuo šios elektroninės eismo įvykio deklaracijos nepatvirtina ir jos nepasirašo, apie eismo įvykį yra privaloma pranešti policijos pareigūnams arba kartu su kitu eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotoju ar su eismo įvykiu susijusiu asmeniu užpildyti popierinę eismo įvykio deklaraciją, ją pasirašyti ir įkelti pasirašytą į E-deklaraciją. Kitais atvejais E – deklaracija negalioja.
2.6. Eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojui/vairuotojams ir su eismo įvykiu susijusiam asmeniui pasirašius E-deklaraciją, išreiškus sutikimą dėl E-deklaracijos perdavimo draudimo bendrovėms ir interneto svetainėje www.eisim.lt pasirinkus siuntimo draudimo bendrovei funkciją, Bendrovė vykdo E-deklaracijos pateikimą eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojų draudimo bendrovėms.
2.7. Patvirtindami sutikimą su šiomis Taisyklėmis Klientai Bendrovei paveda užpildytą ir pasirašytą E-deklaraciją pateikti transporto priemonių vairuotojų draudimo bendrovėms.
3. ELEKTRONINIO PRANEŠIMO PILDYMAS IR PATEIKIMAS
3.1. E-pranešimo pildymas galimas, kai:
3.1.1. padaryta žala (pvz. stiklo dūžis, transporto priemonės/daiktų/dalių vagystė, gaisras, vandalizmas, kėbulo apgadinimai, gamtos poveikis ir pan.) automobiliui, kuris yra registruotas Lietuvoje ir apdraustas Kasko draudimu;
3.1.2. transporto priemonės, kuriai padaryta žala, valdytojas turi prieigą prie interneto svetainės www.eisim.lt E-pranešimo pildymui;
3.2. Norint pateikti E-pranešimą, privaloma naudoti įrenginį, turintį prieigą prie interneto, užpildyti visus privalomus pateikti duomenis, su įvykiu susijusių transporto priemonių duomenis, pateikti kitą nurodytą informaciją ir pranešimą pasirašyti. Pranešimas teikiamas draudimo bendrovei, kurioje Kasko draudimu yra apdrausta transporto priemonė, kuriai padaryta žala.
3.3. Patvirtindamas sutikimą su šiomis Taisyklėmis Bendrovės Klientas Bendrovei paveda užpildytą ir pasirašytą E-pranešimą pateikti jo draudimo bendrovei.
4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
4.1. Prieš pradėdamas pildyti E-deklaraciją ar E-pranešimą eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojas, su eismo įvykiu susijęs asmuo ir transporto priemonės, kuriai padaryta žala, valdytojas yra informuojami ir gali sutikti/nesutikti (pažymėdamas varnelę) su interneto svetainės www.eisim.lt privatumo politika ir renkamais asmens duomenimis. Negavus asmens sutikimo dėl jo asmens duomenų tvarkymo, paslauga neteikiama.
4.2. Eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojui, su eismo įvykiu susijusiam asmeniui pildant E-deklaraciją ar transporto priemonės, kuriai padaryta žala, valdytojui pildant E-pranešimą, Bendrovė renka pateikiamus jų asmens duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę, gimimo datą, automobilio valstybinį numerį, automobilio markę, modelį, juridinio asmens kodą (jei pildo juridinis asmuo), asmens telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, IP adresą, draudimo bendrovės duomenis. Taip pat renkamos ir Klientų į www.eisim.lt įkeliamos nuotraukos, patvirtinančios įvykusias aplinkybes ir kitaip susijusios su eismo įvykiu ir/ar padaryta žala.
4.3. Pagal E-deklaracijoje ar E-pranešime pateiktus asmens duomenis teikiamos užklausos VĮ „Regitra“, sutikrinami Klientų pateikti duomenys bei gaunama daugiau šiuose registruose kaupiamų duomenų, kurie reikalingi E-deklaracijai ar E-pranešimui pildyti bei pateikti atitinkamoms draudimo bendrovėms.
4.4. Atlikus duomenų sutikslinimą ir surinkus visus duomenis, kurie reikalingi E-deklaracijos ar E-pranešimo pateikimui, E-deklaraciją ir/ar E-pranešimą Bendrovė pateikia atitinkamai draudimo bendrovei/bendrovėms.
4.5. Jeigu Klientas interneto svetainėje www.eisim.lt pažymi atitinkamą sutikimo langelį ir taip išreiškia sutikimą gauti pagalbos kelyje paslaugą, tuomet Bendrovė šio sutikimo pagrindu perduoda duomenis apie Kliento telefono numerį, vardą, pavardę, transporto priemonės valstybinį Nr., markę, modelį, kategoriją ir įrenginio, kurį Klientas naudojo www.eisim.lt svetainėje išreikšti sutikimui dėl pagalbos kelyje, buvimo vietos adresą Bendrovės partneriui UAB „Euro Asista“. UAB „Euro Asista“, gavusi aukščiau nurodytus duomenis, susisiekia su Klientu dėl jam reikalingų transportavimo paslaugų suteikimo. Šios Taisyklės neapibrėžia UAB „Euro Asista“ paslaugų teikimo taisyklių ir sąlygų. UAB „Euro Asista“ paslaugas Klientui teikia išimtinai savo vardu ir pagal savo nustatytas taisykles, sąlygas bei įkainius, apie kuriuos pati informuoja ir supažindina Klientą, laikydamasi teisės aktų reikalavimų.
4.6. Bendrovė informuoja, kad konsultacijas telefonu teikia Bendrovės partneris UAB „Euro Asista“. Asmeniui paskambinus www.eisim.lt svetainėje nurodytu telefono numeriu, iki asmens sujungimo su Įmonės partnere UAB „Euro Asista“ skambinantis asmuo yra informuojamas, kad pokalbis bus įrašomas, ir asmeniui nepadėjus ragelio, jis bus sujungtas su UAB „Euro Asista“ konsultantu, kuris jam suteiks konsultaciją. Asmuo, nesutinkantis, kad pokalbis būtų įrašytas, visada turi galimybę kreiptis į Bendrovę el. paštu.
4.7. Detalesnė informacija apie asmens duomenų apsaugą, asmens duomenų subjektų teises ir kt., pateikiama interneto svetainės www.eisim.lt privatumo politikoje.
5. KITOS SĄLYGOS
5.1. Visi pranešimai, siunčiami eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės vairuotojams, su eismo įvykiu susijusiems asmenims ir transporto priemonių, kurioms padaryta žala, valdytojams laikomi įteikti kitą darbo dieną po jų išsiuntimo SMS žinute interneto svetainėje www.eisim.lt nurodytu telefono numeriu.
5.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.3. Papildoma informacija yra teikiama susisiekus su UAB „EISIM“, adresas: Gardino g. 37-72, Šiauliai, LT-78235, elektroniniu paštu el. paštas info@eisim.lt (I-V, 8.00-17.00).