Elektroninė eismo įvykio deklaracija Privatumo politika
2024-05-16
Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama bendra informacija, kaip UAB „EISIM“ tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės naudojantis internetinėje svetainėje www.eisim.lt siūlomomis paslaugomis.
Informuojame, kad ši Privatumo politika taikoma tik www.eisim.lt svetainei.
Šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas yra UAB „EISIM“, juridinio kodas 306089090, buveinės adresas Gardino g. 37-72, Šiauliai, LT-78235. Kontaktai: elektroninis paštas: info@eisim.lt (I-V, 8.00-17.00). Toliau UAB „EISIM“ Privatumo politikoje vadinama - Įmonė.
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Privatumo politikos tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Įmonės internetinėje svetainėje www.eisim.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
1.2. www.eisim.lt yra Įmonės valdoma interneto svetainė, kurioje galima pasinaudoti Įmonės teikiamomis paslaugomis: 1) paslauga „Elektroninė eismo įvykio deklaracija ir pranešimas apie žalą automobiliui“, suteikiančia galimybę eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojams, transporto priemonių, kurioms padaryta žala, valdytojams bei kitiems su eismo įvykiu susijusiems asmenims (pvz. turto, kuriam eismo įvykio metu buvo padaryta žala, savininkui; asmeniui, mačiusiam eismo įvykį ir pan.) www.eisim.lt interneto svetainėje užpildyti elektroninę eismo įvykio deklaraciją arba pranešimą bei duomenis perduoti dėl eismo įvykio atsakingo asmens (kaltininko) draudimo bendrovei, apdraudusiai jo civilinę atsakomybę (tiesiogiai ar per Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą) arba draudimo bendrovei, kurioje automobilis yra apdraustas „Kasko“; 2) atlygintine vienkartine paslauga „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“, suteikiančia galimybę nukentėjusiam trečiajam asmeniui (tai gali būti transporto priemonės valdytojas arba kitas asmuo), kurio turtui eismo įvykio metu buvo padaryta žala, pavesti Įmonei būti jo atstovu įgyvendinant jam teisės aktų suteiktą teisę pateikti kaltininko draudimo bendrovei pretenziją dėl žalos, padarytos jo turtui (t. y. įregistruoti žalos jo turtui padarymo faktą kaltininko draudimo bendrovėje). Toliau visos Įmonės teikiamos paslaugos kartu vadinama – Paslaugos. Paslaugų teikimą reglamentuoja Svetainės naudojimo ir paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kurios skelbiamos interneto svetainėje www.eisim.lt.
1.3. Duomenų subjektais, o kartu ir Klientais, šioje Privatumo politikoje yra laikomi asmenys, interneto svetainėje www.eisim.lt užpildę elektroninę įvykio deklaraciją ir/ar pateikę elektroninį pranešimą apie žalą automobiliui ir/ar užsisakę paslaugą „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“.
2. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS IR DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS
2.1. Įmonė renka ir tvarko tik tuos Klientų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslams, dėl kurių jie tvarkomi. Klientų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
2.1.1. Paslaugų teikimas ir teikiamų paslaugų kokybės kontrolė. Klientų asmens duomenys yra renkami tam, kad būtų galima Klientams suteikti kokybiškas Paslaugas, numatytas Taisyklėse, t.y. www.eisim.lt interneto svetainėje užpildytų elektroninių eismo įvykio deklaracijų bei juose esančių duomenų, priedų perdavimą eismo įvykio kaltininko draudimo bendrovei (tiesiogiai ar per Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą), elektroninio pranešimo apie automobiliui, kuris apdraustas „Kasko“ draudimu, padarytą žalą ir pranešime esančių duomenų perdavimą transporto priemonę “Kasko” draudimu apdraudusiai draudimo bendrovei, žalos nukentėjusio asmens turtui padarymo fakto įregistravimą kaltininko draudimo bendrovėje, tinkamą Įmonės teikiamų tarpininkavimo paslaugų Klientams įsigyjant pagalbos kelyje paslaugą iš Įmonės partnerės UAB “Euro Asista” suteikimą, Klientų konsultavimą.
2.1.2 Klientų pateiktų asmens duomenų teisingumo patikrinimui. Kliento asmens kodas ir transporto priemonės valstybinis numeris yra naudojami elektroninės deklaracijos/pranešimo interneto svetainėje pildymo palengvinimui, siekiant gauti papildomus duomenis iš VĮ Regitra valdomos duomenų bazės apie transporto priemonę ir jos valdytoją, reikalingus deklaracijos/pranešimo pateikimui, bei sutikrinti juos su Kliento pateiktais duomenimis. Įgyvendinus šį tikslą asmens kodas yra ištrinamas ir Įmonė jo nesaugo.
2.1.3. Įmonės teisėtas interesas ginti savo teises ir interesus (pvz. kai Klientas kreipiasi į Įmonę su skundu ar pretenzija, inicijuojamas teisinis ginčas ar yra jo tikimybė).
2.2. Klientų tvarkomų asmens duomenų kategorijos:
2.2.1. Klientų identifikaciniai, registracijos, kontaktiniai bei kiti duomenys, pateikiami Klientui pildant elektroninę deklaraciją/pranešimą, taip pat duomenys, pateikiami naudojantis paslauga „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“: Kliento vardas, pavardė; asmens kodas; gimimo data; Kliento gyvenamosios vietos adresas; Kliento telefono numeris; Kliento elektroninio pašto adresas; Kliento banko sąskaitos numeris; informacija apie kredito įstaigą, kuriame ji yra atidaryta; kita informacija, būtina pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimui kaltininko draudimo bendrovei; draudimo bendrovės, kurią nurodo Klientas, duomenys, draudimo liudijimo numeris, eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės valstybinis numeris. Jeigu Klientas yra juridinis asmuo: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas. Duomenys apie Klientą ir transporto priemonę, gaunami iš VĮ „Regitra“ tvarkomo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro: transporto priemonės markė ir modelis; gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas); komercinis pavadinimas (modelis); kategorija, pakategorė, papildoma pakategorė; kėbulo kodas (ES / nacionalinis); transporto priemonės valdytojo fizinio / juridinio asmens kodas; juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas; fizinio asmens vardas, pavardė; adresas (nurodytas transporto priemonės registravimo dokumente);
2.2.2. Klientų į www.eisim.lt įkeliamos nuotraukos, kiti dokumentai, patvirtinantys įvykusias aplinkybes ir kitaip susijusios su eismo įvykiu ir/ar padaryta žala;
2.2.3. Sutikimai ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai: Patvirtinimas, kad Klientas sutiko su Svetainės naudojimo ir paslaugų teikimo taisyklėmis ir interneto svetainės www.eisim.lt privatumo politika, su jomis susipažino ir sutiko jų laikytis; Patvirtinimas, kad Klientas pavedė Įmonei perduoti tinkamai užpildytą ir pasirašytą E – deklaraciją/ E – pranešimą su juose esančiais duomenimis ir priedais atitinkamoms draudimo bendrovėms (tiesiogiai ar per Draudikų biurą); patvirtinimas, kad Klientas pageidauja pasinaudoti UAB Eisim teikiama vienkartine mokama paslauga „Nukentėjusio asmens pretenzijos dėl žalos turtui padarymo pateikimas“; Kliento sutikimas gauti pagalbos kelyje paslaugą.
2.2.4. Naršymo svetainėje www.eisim.lt duomenys (IP adresas, prisijungimų techniniai duomenys, apsilankymo puslapyje data ir laikas, naudojama naršyklė, informacija apie Kliento kompiuterinę sistemą, kalbos nustatymai, naršymo trukmė, informacija apie įrenginio, iš kurio buvo jungtasi į www.eisim.lt buvimo vietą);
2.2.5. Komunikacijos su Klientais duomenys, kuriuos Įmonė gauna, kai Klientas pateikia prašymą ir/ar užklausą, skundą, kurie susiję su Paslaugų teikimu, bei Klientų pateikta papildoma informacija (pvz. užklausa, gauta Įmonės el. pašto adresu, papildoma informacija, pateikta Įmonei el. paštu, telefonu ir pan.)
2.3. Klientai savo asmens duomenis tiesiogiai pateikia patys interneto svetainėje www.eisim.lt Taisyklėse nustatyta tvarka užpildę pranešimo/deklaracijos formą. Duomenys apie transporto priemonės markę, modelį, yra gaunami iš VĮ Regitra valdomos duomenų bazės. Kai kuriuos duomenis apie kitus su eismo įvykiu susijusius asmenis interneto svetainėje pateikia patys Klientai, kurie pirmi interneto svetainėje www.eisim.lt pildo elektroninę deklaraciją/pranešimą. Klientai, pateikdami savo duomenis interneto svetainėje sutinka, kad jų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant teikti Paslaugas bei apsaugoti asmens teises ir teisėtus interesus. Klientas, kuris pirmasis interneto svetainėje pildo deklaraciją/pranešimą, užpildydamas prašomus kito asmens, susijusio su eismo įvykiu, duomenis, atsako už šių duomenų teisingumą, taip pat patvirtina, kad yra informavęs minėtą (-us) asmenį (-is) ir yra gavęs jo (-ų) sutikimą (-us) dėl: (i) jo (jų) asmens duomenų pateikimo Įmonei bei jų tvarkymo šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir sąlygomis, o taip pat Taisyklių reikalavimų laikymosi.
2.4 Įmonė Klientų asmens duomenis renka ir tvarko tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindais:
2.4.1. Kliento išduoto sutikimo pagrindu;
2.4.2. Įmonės teisėto intereso pagrindu, siekiant ginti Įmonės teises ir teisėtus interesus, kai inicijuojamas teisinis ginčas;
2.4.3. Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Įmonei taikoma teisinė prievolė ar nustatytas teisinis reikalavimas Įmonei, susijęs su duomenų apsauga ir pateiktas Įmonei raštu;
2.5. Asmens duomenys yra tvarkomi atsakingai ir saugiai, įgyvendinant tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, praradimo, atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.
2.6. Pagal Kliento pateiktą asmens kodą ir transporto priemonės valstybinį numerį, Įmonė teikia užklausą VĮ „Regitra“, sutikrina Kliento pateiktus duomenis bei gauna daugiau VĮ „Regitra“ tvarkomame Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre kaupiamų duomenų, kurie reikalingi atitinkamai E-deklaracijai ir E-pranešimui užpildyti ir pateikti.
3. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO TVARKA, SAUGOJIMO TERMINAS
3.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia Paslaugų teikimo tikslu arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
3.2. Įmonė Klientų asmens duomenis teikia:
3.2.1. draudimo bendrovėms (eismo įvykio kaltininko draudimo bendrovei arba draudimo bendrovei, kurioje automobilis yra apdraustas „Kasko“), kurias Klientai nurodo pildydami deklaraciją/pranešimą. Draudimo bendrovės yra atskiri duomenų valdytojai ir veikia savarankiškai. Nuo šioje Privatumo politikoje nurodytų Klientų asmens duomenų gavimo, atsakomybė už Įmonės atitinkamai draudimo bendrovei perduotų asmens duomenų tvarkymą tenka draudimo bendrovei, kuriai buvo perduoti duomenys. Draudimo bendrovės yra atsakingos ir privalo užtikrinti, kad gauti duomenys būtų tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų nuostatų;
3.2.2. Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui (j.a.k. 125709291), kuris gavęs Įmonės, vykdant Kliento pavedimą, jam pateiktą E-deklaraciją ir joje nurodytus duomenis bei priedus, perduoda informaciją apie eismo įvykį kaltininko draudimo bendrovei. Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras yra atskiras duomenų valdytojas ir veikia savarankiškai. Nuo šioje Privatumo politikoje nurodytų Klientų asmens duomenų gavimo, atsakomybė už Įmonės Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui perduotų asmens duomenų tvarkymą tenka Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui.
3.2.3. UAB „Euro Asista“ (j.a.k. 300136882), kuri suinteresuotiems asmenims, paskambinusiems www.eisim.lt svetainėje nurodytu telefonu teikia konsultacijos telefonu paslaugas, o esant Kliento www.eisim.lt svetainėje duotam sutikimui, taip pat turi teisę Klientui pasiūlyti pagalbos kelyje paslaugą. UAB „Euro Asista“ po skambučio peradresavimo jai, kaip Įmonės partnerei ir konsultacijų teikėjai, toliau veikia kaip savarankiškas duomenų valdytojas, paslaugų teikėjas ir atlieka pokalbių įrašymą griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Įmonė, tarpininkaudama UAB „Euro Asista“ jai siūlant pagalbos kelyje paslaugą, Klientui sutikus, perduoda šiuos Kliento duomenis UAB „Euro Asista“: Kliento telefono numeris, vardas, pavardė, transporto priemonės valstybinis Nr., markė, modelis, kategorija ir įrenginio, kurį Klientas naudojo www.eisim.lt svetainėje išreikšti sutikimui dėl pagalbos kelyje, buvimo vietos adresas. Nuo šioje Privatumo politikoje nurodytų Klientų asmens duomenų gavimo, atsakomybė už Įmonės savo partnerei UAB „Euro Asista“ perduotų asmens duomenų tvarkymą tenka UAB „Euro Asista“. UAB „Euro Asista“ yra atsakinga ir privalo užtikrinti, kad gauti duomenys būtų tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų nuostatų.
3.3. Įmonė Klientų asmens duomenis gali teikti:
3.3.1. UAB „Tenesys“ (j.a.k. 302361251), kuri teikia Įmonei telekomunikacijos paslaugas;
3.3.2. NEO Finance, AB (j.a.k. 303225546), kuri teikia Įmonei mokėjimo paslaugas;
3.3.3. kitiems savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu (pvz. debesijos paslaugų, teisinių paslaugų ir kt. teikėjams). Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
3.3.4. Teismams, teisėsaugos institucijoms ir kitoms valstybės institucijoms tiek, kiek tokį duomenų teikimą nustato teisės aktai.
3.4. Įmonė saugo Klientų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Šiam laikotarpiui pasibaigus, Klientų asmens duomenys sunaikinami (ištrinami).
3.5. Susirašinėjimas ir visa kita komunikacija su Klientais ar kitais asmenimis, pateikusiais užklausas, paklausimus ar kitaip kreipusiais į Įmonę dėl Paslaugų teikimo, taip pat su Įmonės Paslaugų teikimu susiję skundai ir (ar) prašymai Įmonės IT sistemose ir (ar) popieriniu formatu, saugomi 2 (dvejus) metus įrodymų dėl galimų teisinių ginčų rinkimo tikslu.
3.6. Duomenys, kurių tvarkymui būtinas sutikimas arba gali būti pareikštas nesutikimas, nustojami tvarkyti šiais tikslais po sutikimo atšaukimo (nesutikimo pareiškimo).
3.7. Įmonė imasi visų įmanomų priemonių, siekdama užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai, tiksliai, teisėtai, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
4. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
4.1. Duomenų subjekto (Kliento) teisės:
4.1.1. Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
4.1.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Klientas turi teisę kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus jo asmens duomenis, gauti informaciją iš kur ir kaip jo asmens duomenys yra surinkti bei kaip Įmonė juos tvarko;
4.1.3. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs.
4.1.4. Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
4.1.5. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
4.1.6. Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
4.1.7. Teisė reikalauti apriboti Kliento duomenų tvarkymą, pvz., laikotarpiui, per kurį Įmonė patikrins asmens duomenų tikslumą arba įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;
4.1.8. Teisė į duomenų perkeliamumą, t.y. Klientas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Įmonei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui bei teisę prašyti, kad Įmonė duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma;
4.1.9. Teisė pateikti skundą asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
4.2. Klientas, pateikęs prašymą raštu, turi teisę susipažinti su www.eisim.lt svetainėje tvarkomais jo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Įmonė, gavusi Kliento prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Klientas arba Klientas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Įmonės pasiūlytu būdu. Šis laikotarpis, prireikus, gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Informacija duomenų subjektui (Klientui) teikiama bei visi veiksmai, įgyvendinant aukščiau nurodytas teises, atliekami nemokamai, nebent Kliento prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi.
4.3. Klientas prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo gali pateikti el. paštu info@eisim.lt (toks prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) arba Įmonės adresu: UAB „EISIM“, buveinės adresas Gardino g. 37-72, Šiauliai, LT-78235. Siekdama apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė, gavusi Kliento prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti jo tapatybę.
5. SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA
5.1. Įmonė interneto svetainėje www.eisim.lt naudoja slapukus (angl. cookies) Tai – nedideli informacijos paketai, kuriuos tinklapis persiunčia į naršyklės slapukų failą, esantį Kliento naudojamo kompiuterio ar telefono kietajame diske. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti Klientui galimybę naršyti patogiau, daugiau sužinoti apie tinklalapio naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek internetiniame tinklalapyje teikiamas paslaugas.
5.2. Interneto svetainėje www.eisim.lt naudojami šie lentelėje apibrėžti Slapukai:
5.3. Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai Klientas apsilanko internetiniame puslapyje www.eisim.lt, kadangi Kliento IP adresą turi atpažinti Įmonės serveris.
5.4. Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Kliento tapatybės.
5.5. Savo naršyklės nustatymuose Klientas gali pasirinkti slapukų nepriimti, taip pat gali juos bet kada ištrinti. Būtiniesiems (techniniams) slapukams naudoti Kliento sutikimas nereikalingas – be šių slapukų www.eisim.lt svetainė neveiks tinkamai.
5.6. Kai kurios www.eisim.lt svetainės paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungus juos ar dalį jų, nebus galima naudotis tomis paslaugomis arba jos veiks netinkamai ir su trukdžiais, todėl dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės interneto svetaine www.eisim.lt.
5.7. Jokie asmeniniai Kliento duomenys nėra kaupiami Slapukų pagalba.
5.8. Būtinų Slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama, išskyrus Įmonės partnerius, kurie teikia informacinių technologijų aptarnavimo paslaugas, administruoja ir prižiūri interneto svetainę www.eisim.lt.
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Ši Privatumo politika yra nuolat peržiūrima ir esant reikalui atnaujinama, kad atitiktų asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, numatytus Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuose ir kituose galiojančiuose teisės aktuose.
6.2. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.eisim.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Klientai visuomet bus informuoti naująją Privatumo politikos redakciją paskelbiant interneto svetainėje www.eisim.lt.
6.3. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į UAB „EISIM“ aukščiau nurodytais kontaktais.